دیزاین

سايت هنر نقاشي مدرن

REALISMEرئالسم 

 

مكتب رئاليسم ازقرن 18دراروپاانتشارپيداكردودرقرن19 راهتكامل پيمد وتابلوهاييكه بااين سبك آفريده شدهمه اززندگي مردم وازحقيقتي بودكه نقاش خودمشاهده مي كرد؛زيراپيروان اين مكتب معتقد بودند كه هنرمند بايد درآثارخودبه دنبال وصف احوال عا دي وحقيقي باشدودرتوصيف طبيعت هرگزبه دنبال خيال پردازيها نرود ودرنشان دادنگوشه هايي ازصحنه هاي زندگي راه امانت داري درپيش گيرد..

 

نقاشان اين مكتب عليه تمامي سنتهاي اشرافي كه قبلاَ درهنرنفوذ پيداكرده بودقيام كردند وفقط تحت تاثير واكنشهاي مردم عادي وزندگي حقيقي آنها قلم به دست گرفتند ودرادامه اين مكتب ناتوراليستها گرايش زيادي به طبيعت نگاري نشان دادندوهمواره بدون دخل وتصرف درطبيعت به نقاشي مي پرداختند وبراي آنانخيال وانديشه واحساس هنرمند،بي ارزش مينموداز پيشتازان مكتب رئاليسم بايد گوستاوگوربه رانام بردچه ،بيشترآثارش وصف صحنه هاي عادي زندگي مردم ومناظرطبيعي است.

 

NEO CLASSISCISMEنئوكلاسيسم 

 

درقرن 18 ميلادي باگسترش علم باستان شناسي توجه هنرمندان وهنرشناسان به هنركلاسيك يونان قديم جلب شدواصول وقواعد زيبائي شناسي متناسبات كلاسيك يونان مطرح گرديد وزيبائيهاي طبيعت موردتجربه وتحليل قرار گرفت و( نئو كلاسيك )پايه اصلي كارخودرابرتجديد حيات هنركلاسيك يونان قرار داددرنتيجه تمام موضوعات نقاشي اين دوره داراي سوژه هاي اساطيري شد. حتي لباسها درنقاشيها نيز از همان شكل لباسهاي زمان روميها اقتباس گرديد .ازنقاشان معروف اين دوره داويد وانگر مي باشد.

|

 

NATUREALISME ناتوراليسم

نا توراليسم ياطبيعت گرائي تقريبارياًهمزمان بارئاليسم (واقع گرائي) درادامه ي تحولات قرن 18ميلادي پاي به عرصه ي وجود گذاشت بعضي از منتقدان آنرابا سبك رئاليسم يكسان دانستند نقاشان ناتورراليسم طبيعت راهمانطور كه هست بدون كمترين تغييري نقاشي مي كنند دراين دوران است كه پديده ي عكاسي پاي به عرصه وجود مي گذارد ورقيبي براي نقاشان رئاليست وناتوراليست مي شودنقاشان ناگزير مي شوندراه جديدي رابراي خودبرگزينند كه ازدستگاه عكاسي برنيايد. فرانسواميله ازپيشروان مكتب ناتوراليسم مي باشد وآثارزيادي دراين سبك آفريده است

 

 

ABSTRAT آبستره

 

اين كلمه ازآبستراك بمعني تجريد وانتزاع گرفته شده است ،تجرد ازريشه مجرد يعني تنهامي آيد وانتزاع ازنزع يعني بركندن ،نقاشان اين سبك مي كوشند تااز نقوش طبيعي وتوصيفي دوري گزينند تازباني از خط ورنگ مستقل از موضمع ومضمون واشكال طبيعي بوجود آورند . كاندنسكي، كلي وموندريان ازسردمداران اين سبك مي باشند.

ROMANTISMEرمانتیسم

نهضت رمانتیسم زائیده تمدن و پیشرفت طبقه متوسط در قرن نوزدهم است چه ، اکثریت مردم پیشرفته اروپا در قرن نوزدهم هم نمی توانستند سنت های پیشین که حاصل رسوم طبقات ملوک الطوایفی «فئودالیسم» بود گردن نهند ، از این رو به هنرمندانی نیاز داشتند که تنها در سایه احساس و اندیشه خویش آثاری خلق نمایند و هدف نهایی آن ها به وجود آوردن یک مکت انقلابی بود که بتواند جایگزین سنت های گذشته گردد ، بنابراین رمانتیک ها طبیعت را آنگونه بود نقش نمی زدند بلکه آنطور که خود می خواستند نقاشی می کردند ، پیروان این مکتب بشتر روی داستان های قدیمی و مذهبی و خیالی که افسانه سرایی می کرد به نقاشی می پرداختند ، در نتیجه این دوره سبک نزدیکی اشکال به طبیعت بواسطه وجود افسانه ها زیادتر می شود و نقاشان از اشعار و افسانه های قرون وسطی الهام می گیرند و تصور عواطف و احساسات آدمی و احوال ذهنی او مورد نظر نقاش رمانتیک است بزرگترین نقاشان این مکتب عبارتند ازدلاکروا - رژیکو- گویا - ویلیام

 

IMPERSSIONISM امپرسیونیسم

 

در اواخر قرن نوزدهم عده ای از نقاشان جوان با عصیان منطقی ، علیه اصول و قوانین خشک هنر آن زمان قد برافراشته و با ارئه یک سلسله قوائد و قوانین تازه دگرگونی سگرفی در هنر نقاشی به وجود آوردند ومکتب آنان بعدا نام امپرسیونیسم به خود گرفت و پیروان زیادی پیدا کرد ، این مکتب در حقیقت از شیوهی رئالیسم آمد و رئالیسم از عیث مبادی فکری خود ، زاده شیوه رمانتیسم استامپرسیونیسم مکتبی است که معتقد است باید به جای تقلید از طبیعت ، نقشی را که طبیعت در یک لحظه در نطر ما به جای می گذارد نشان داده شود ، گاه شده که شخصی در حالت دو،يك لحظه از جلوي شما عبور مي كند و حالت او مانند نقشي در نظر شما مانده است و اين نقش در لحظات خواسته شده و معين اساس كار نقاشان امپرسيونيست را تشكيل مي دهد و به همين دليل بر خلاف نقش گذشته كه نقاش در كارگاه هاي روبسته و بيشتر بدون نور نقاشي مي كرد،نقاشان امپرسيونيست سه پايه،قلم مو و رنگ و بوم خود را به باغ ها و دشت ها و خيابان ها و فضا هاي گسترده كشيدند.و به نقاشي پرداختند و كوشش مي كردند آنچه را كه در يك لحظه بنظرشان مي رسد بر روي تابلو منعكس سازند و يكي از اصول مهم و با ارزش امپرسيونيسم به تاثير پذيري رنگ اشيا در مقابل نور بودنقاشان امپرسيونيست بطور عيني پي بردن كه در اثر تابش نور و گردش آفتاب رنگ اشيا دگرگون مي شود،مثلا سروهاي سبز رنگ و خرمن هاي گندم و رنگ هاي آبي بنفش پيچك ها در نور ملايم صبحگاه يك رنگ دارد و در نور تند نيمروز غروب آفتاب رنگي ديگر،ازاين گذشته امپرسيونيستهابرخلاف نقاشان رئاليست بتوازن وتعادل خطوط كاري ندارند ورعايت رنگهاي واقعي نيز موردنظرشان نيست وتنهايك مقصود دارند وآن ضبط كردن اثرزودگذري است كه ازمشاهده چيزي يامنظره اي براي آنها حاصل شده است.

البته بايد دانست كه نقاشان امپرسيونيسم همگي داراي يك شيوه نيستند مثلاَبعضي ازآنهارنگهارابطور مجرد وبصورت نقطه هاي بزرگ وكوچك كنارهم قرارمي دهندوازآميختن رنگهابرروي تخته شستي دوري مي جويندوچون ازتركيب دورنگآبي وزرد،رنگ سبزبنظرآيد.

وهمچنين امپرسيونيستهاازرنگهاي مكمل نيزبعنوان سايه استفاده مي كردندمانندرنگ نارتجي وآبي ورنگ قرمزباسبزورنگ زردبابنفش زيرااين مجاورتهايرنگ موجب مي شود كه شدت ودرخشندگي هررنگ بخوبي ظاهر گرددوتابلورابه گونهاي بس زيباوچشم نوازدرآورد.پايه گذاران اين مكتب عبارتنداز:مونه -پيسارو-

سيسلي-مانه -رنوار-دگا.

 

NEO IMPRSSIONISM نئوامپرسيونيسم

اصول اين مكتب برمطالعه ي رنگهاوتكنيك مايه رنگها ازيكديگراست وبايددانست بيش ازآن اينگونه كارهاناخوداگاه توسط امپرسيونيست هاانجام مي شد.

ولي هدف نقاشان نئوامپرسيونيسم اين بودكه يك روش علمي راجانشين روش تجربي امپرسيونيست ها كنند.ازاين روي مي كوشيدند رنگهاراخالص وبشكل تكه هاي ريزپهلوي هم قراردهند.تادراثرانعكاس رنگهادريكديگروخاصيت فيزيكي ،بشكل رنگهاي تركيبي بنظرآيند.بنابراين تابلوهاي نقاشان امپرسيونيست رااگرازنزديك بدقت بررسي كنيد ملاحظه خواهيد كردكه ازتلفيق نقطه هاي رنگي وبصورت مجردوخالص شكل گرفته ولي اگرازدوربه تماشاي آنهابنشينيد،بنطرمي آيندكه رنگهابايكديگركاملاًتركيب گشته اند.

مكتب نئوامپرسيونيسم رابعلت آنكه درخلق آثارازنقطه هاي رنگين استفاده مي شود به آن(پواينتليزم)نيزمي گويند.

سوراوسيناك ازپيشوايان اين مكتب مي باشند.

 

 

SYMBOLEISM سمبوليسم

اين مكتب درآغازقرن 19پديدآمدونمايشگرعصيان ونوميدي نسل جوان دربرابرپديده هاي اجتماعي وهنري واخلاقي بود. سمبوليسم مكتبي بودكه بدبيني ونوميدي راباوهم ورويا،همراه بااحساس واشاره بيان مي كردپيروان اين مكتب باهرقيدوبندمنطقي درهنروزيبائي به ستيزه جوئي برمي خاستندوكارهاي خودرادرزير پوششي ازاستعاره وكنايه ارائه مي دادند .ازنقاشان معروف اين مكتب هودلرومونش آلماني واورژن كاريرفرانسمي رابايدنام برد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت ۱:۳۲ قبل از ظهر  توسط عیسی رحمانی  |